Filesystem                       Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1                        71G  11G  57G 16% /
/dev/sdb1                        459G 346G  90G 80% /mnt/data
https://xwntbyhoyt.stackstorage.com/remote.php/webdav/ 1.0T 177G 848G 18% /mnt/stack